MENU
Rajah 1.2 : Kedudukan Mukim- Mukim Dalam Daerah Setiu
 Mukim-Mukim Dalam Daerah Setiu

1.5 Blok Perancangan
Pembahagian Blok Perancangan (BP) bertujuan untuk memudahkan kajian dan perancangan yang akan dibuat di peringkat teknikal dan cadangan supaya lebih sempurna dan terperinci. Blok Perancangan Kecil (BPK) bagi setiap Blok Perancangan juga telah dikenal pasti berdasarkan cadangan- cadangan pembangunan dan pemajuan tanah oleh setiap sektor pembangunan.