MENU

Carta 1.1 : Langkah- Langkah Pemakaian Rancangan Tempatan

 Langkah-Langkah Pemakaian Rancangan Tempatan

1.3 Matlamat Kajian

Matlamat kajian adalah;

Menyediakan Peta Cadangan Dan Garis Panduan Pelaksanaan sehingga tahun 2015 bagi Daerah Setiu berdasarkan peruntukan dalam Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172), Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 1995, (Akta A933), Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 2001, (Akta A 1129) serta Manual Penyediaan Rancangan Tempatan (Pindaan 2002), dengan mengambil kira dasar- dasar Rancangan Struktur Negeri Terengganu serta dasar- dasar terkini Kerajaan Negeri Terengganu.